Bước 1: Tải xuống ứng dụng Vhomenex

Cách 1: Quét mã QR.

Cách 2: Tìm kiếm “Vhomenex” trên App Store,
Google Play.