Bước 2: Đăng ký

– Mở ứng dụng Vhomenex.

– Ở trang đăng ký tài khoản, thực hiện đăng ký tài khoản.