Bước 3: Thêm thiết bị

– Đăng nhập vào ứng dụng “Vhomenex”.

– Chọn “Thêm thiết bị”.

– Chọn loại thiết bị “Bộ điều khiển trung tâm”.