Doanh thu đạt mức 454 triệu đô
4,8 triệu người dùng
Tỉ lệ tăng trưởng kép đạt 17,28%

Thị trường Thiết bị đơn lẻ

tăng trưởng nhanh hơn Thị trường giải pháp