Nhiệt độ > 25ºC và có người trong phòng thì
điều hòa tự bật, máy tạo ẩm tự bật