Nhiệt độ > 25ºC và có người
trong phòng thì điều hòa tự bật,
máy tạo ẩm tự bật