Toàn bộ thiết bị điện trong nhà tự động tắt sau
2 phút sau khi chủ nhà rời đi

Toàn bộ thiết bị điện trong nhà
tự động tắt sau 2 phút sau khi
chủ nhà rời đi