Để cập nhật
Chọn Section này
Tại slidebar bên trái, chọn Advance > Responsive > Hide On Desktop > Show để chỉnh sửa url
Sau khi sửa xong, chọn lại Advance > Responsive > Hide On Desktop > Hide đê ẩn Section này

iOS:
https://apps.apple.com/us/app/vhomenex/id1514522298?l=vi&ls=1​
Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.vconnex.vhomenex
Default:
https://vconnex.vn